Algemene voorwaarden 27001 Advice BV

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die 27001 Advice voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 3. 27001 Advice: de besloten vennootschap 27001 Advice B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen met wie Opdrachtgever een Overeenkomst sluit, 
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee 27001 Advice een Overeenkomst of opdracht of andersoortige overeenkomst tot het verrichten van diensten of andere prestaties heeft gesloten of die anderszins in een rechtsverhouding tot 27001 Advice staat.
 5. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen 27001 Advice en Opdrachtgever, waaronder begrepen de overeenkomst tot het ontwikkelen, aanbieden, organiseren en/of volgen van een cursus/ opleiding en/of training.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst. Afwijking van de inhoud van deze algemene voorwaarden is enkel schriftelijk mogelijk.
 2. Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.
 3. Deze Algemene voorwaarden strekken zich ten behoeve van elke (rechts)persoon waarvan 27001 Advice gebruikmaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. De algemene bepalingen uit Afdeling I van de Algemene Voorwaarden zijn naast de bepalingen uit de Afdeling II en Afdeling III van de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarbij de bepalingen uit Afdeling II en Afdeling III dienen te worden aangemerkt als een specialis ten opzichte van Afdeling I. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van voornoemde afdelingen prevaleren de bepalingen uit Afdeling II, dan wel Afdeling III.
 5. Indien enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle door 27001 Advice gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud dat 27001 Advice over voldoende capaciteit beschikt. Doet 27001 Advice binnen een redelijke termijn na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever een beroep op voornoemd voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht te zijn herroepen en komt geen Overeenkomst tot stand. Onder redelijke termijn wordt in ieder geval verstaan een termijn van 14 dagen.
 2. De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging daarvan door 27001 Advice. Enkel 27001 Advice kan zich beroepen en rechten ontlenen aan voornoemd voorbehoud ten aanzien van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op het moment als opgenomen in de Overeenkomst en/of door volbrenging van de opdracht door 27001 Advice. In afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

4.. Opdrachtgever stemt ermee in dat 27001 Advice zo nodig de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan 27001 Advice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 27001 Advice worden verstrekt. Onder gegevens als bedoeld in dit artikel wordt tevens verstaan de inzet en informatie afkomstig van personeel van Opdrachtgever.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 27001 Advice zijn verstrekt, heeft 27001 Advice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever is gehouden eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten te vergoeden aan 27001 Advice.
 3. 27001 Advice is niet aansprakelijk voor schade die in verband staat met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart 27001 Advice voor schade in verband met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en vrijwaart 27001 Advice voor schade ten gevolge van door Opdrachtgever ingezet personeel ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Betaling

 1. Opdrachtgever is verplicht, zonder enige vorm van korting, schuldvergelijking of verrekening, het ingevolge de Overeenkomst verschuldigde te voldoen binnen de in de Overeenkomst en/of factuur genoemde betalingstermijn en bij gebreke daarvan in ieder geval binnen 14 dagen na dagtekening factuur.
 2. In geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke handelsrente.
 3. Indien 27001 Advice tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van 25% van de door Opdrachtgever onbetaald gelaten vordering(en).
 4. De betaling door of ten behoeve van Opdrachtgever strekt ten eerste in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tot slot in mindering op de factuur die het langste onbetaald is gelaten.
 5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het 27001 Advice van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. 27001 Advice is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de Opdrachtgever te vorderen. 27001 Advice is gerechtigd alle vorderingen die zij krachtens de Overeenkomst op Opdrachtgever heeft of krijgt, voor zover mogelijk te verrekenen met het voorschot.
 7. Alle betalingen dienen te geschieden op basis van de gegevens vermeld op de door 27001 Advice verstrekte factuur.
 8. Als de Overeenkomst bestaat tussen 27001 Advice en meer Opdrachtgevers, zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden aan de verplichtingen uit de Overeenkomst.
 9. Vorderingen van 27001 Advice op de Opdrachtgever zijn, ook indien zij nog niet eerder zijn gefactureerd, per direct opeisbaar in geval van (aanvraag van) surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en/of liquidatie van Opdrachtgever.

Artikel 5 Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het Honorarium berust in beginsel op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning schriftelijk is overeengekomen. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van 27001 Advice bindend, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid van de urenopgave aantoont. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 2. Kosten van derden, die in het 27001 Advice van de uitvoering van de Overeenkomst door 27001 Advice worden gemaakt, worden door 27001 Advice afzonderlijk in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief reis- en verblijfkosten.
 4. Voor verblijf in het buitenland wordt, naast de daadwerkelijke reis- en verblijfkosten, een extra vergoeding in rekening gebracht van 25%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Wijzigingen

 1. Aanvullende kosten ten gevolge van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever bevestigt dat zij bekend is met de onzekerheid rondom de gevolgen van huidige en toekomstige maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Opdrachtgever bevestigt dat zij medewerking zal verlenen aan wijzigingen in de planning indien als gevolg van bovengenoemde maatregelen de planning van 27001 Advice wijzigt.
 3. Een wijziging door 27001 Advice, als genoemd in lid 2 van dit artikel, geeft geen recht op vergoeding van eventuele schade en/of kosten van Opdrachtgever.

Artikel 7 Personeel

1.Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, noch binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, personeel van 27001 Advice, dan wel door 27001 Advice ingeschakelde derden, in dienst nemen, noch activiteiten verrichten teneinde te trachten, direct of indirect, personeel van 27001 Advice, dan wel voornoemde derden op enigerlei wijze ertoe te bewegen in dienst te treden bij 2.Opdrachtgever, dan wel bij een derde, dan wel werkzaamheden uit te voeren in opdracht van Opdrachtgever, dan wel een derde.

Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien hij in strijd met lid 1 van dit artikel handelt en is aan 27001 Advice een direct opeisbare boete van € 50.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van 27001 Advice om aanspraak te maken op schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 8 Eigendommen van 27001 Advice

 1. Werkmethodieken, in welke vorm dan ook, blijven te allen tijde het eigendom van 27001 Advice.
 2. Bij beschadiging, of tenietgaan van de aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken, wordt de schade in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan 27001 Advice niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van 27001 Advice en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van 27001 Advice komt, zal 27001 Advice Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, pandemie, waaronder begrepen het coronavirus en daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een werknemer van 27001 Advice en/of door 27001 Advice ingeschakelde derde die de hoofdverplichting(en) uit de Overeenkomst dient uit te voeren.
 3. Ingeval van overmacht is 27001 Advice gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 Prijswijziging

1. 27001 Advice is gerechtigd het tijdsevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

Artikel 11Intellectueel Eigendom

 1. 27001 Advice behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. Opdrachtgever heeft het recht de door 27001 Advice geleverd of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals opleidingsmateriaal, adviezen) te gebruiken voor eigen gebruik.
 3. De door 27001 Advice verstrekte goederen en producten, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 27001 Advice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 7.500,- per overtreding verschuldigd aan 27001 Advice, onverminderd het recht van 27001 Advice om aanspraak te maken op schadevergoeding op grond van de wet.
 5. De verplichtingen uit dit artikel blijven van kracht na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van 27001 Advice jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot een maximum van éénmaal het factuurbedrag corresponderende met het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 500.000,-. 27001 Advice aanvaardt geen aansprakelijkheid 5 jaar of langer na voltooiing van de opdracht waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 2. 27001 Advice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet- ondergeschikten die de Overeenkomst (mede) uitvoeren.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van 27001 Advice en/of van haar leidinggevenden.
 5. 27001 Advice is niet aansprakelijk voor verlies en-of beschadiging van geld en/of goederen van Opdrachtgever die zich bevinden in een gebouw waarvan 27001 Advice gebruikmaakt ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart 27001 Advice voor eventuele aanspraken van door Opdrachtgever ingezet personeel/derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Het voorgaande geldt niet indien en voor zover de beschadiging of het verlies een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van 27001 Advice.

Artikel 13 Veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuzorgaspecten

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever zorg dragen voor eventuele noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
 2. Opdrachtgever dient 27001 Advice en de door 27001 Advice ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezette werknemers en/of derden te informeren over eventuele gevaren die zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen voordoen. Opdrachtgever vrijwaart 27001 Advice voor aanspraken van derden en/of door 27001 Advice ingezette werknemers die verband houden met de verplichtingen van Opdrachtgever als opgenomen in dit artikel.
 3. Daar waar nodig kan 27001 Advice en de door 27001 Advice ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezette werknemers en/of derden gebruikmaken van de hulpverleningsorganisatie van de opdrachtgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle geschillen voortvloeiend en/of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 2.Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

1. 27001 Advice, haar personeel en/of voor 27001 Advice werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 Persoonsgegevens

1.27001 Advice verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in het 27001 Advice privacy beleid. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door 27001 Advice.